Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want to see what tabs my child is viewing and what tabs are opeining but block my tabs from them

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

if i click on history and then click on tabs from other devices ,

i want to be able to see tabs from other devices on the main computer but block that options from the other devices

if i click on history and then click on tabs from other devices , i want to be able to see tabs from other devices on the main computer but block that options from the other devices

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Using a search engine, look for a program that will block web sites. Many of them are free.