X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

change password for firefox

Được đăng

change sign in password

change sign in password

Giải pháp được chọn

I think you are talking about sync,then see this help article:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 12.0 d0
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealPlayer Download Plugin
 • iTunes Detector Plug-in
 • RealNetworks(tm) RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader PepperFlashVideoShim Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In
 • RealDownloader Plugin
 • WildTangent Games App V2 Presence Detector
 • MetaStream 3 Plugin r4

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0

Thông tin chi tiết

Diego Victor 658 giải pháp 4175 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

I think you are talking about sync,then see this help article:

I think you are talking about sync,then see this help article: *[https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-manage-my-firefox-sync-account How do I manage my Firefox Sync account?]