Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how do I set up email

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 55 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

I'm trying to set up my simple mail email account on a new laptop. I copied all the details exactly from my old laptop: smtp, password, all that stuff. But it still won't work. IT won't get any incoming mail, and when I try to send something, I get an error: Authentication Failed, [Pop/verizon.net,995,ssl] Invalid response Err: Authentication failed.

How can I fix this and get my mail?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It sounds like a problem with your Verizon account settings in whatever email program you are using. You can visit the Verizon Forums for help, since this doesn't appear to be a question about Firefox:

You may also find something useful in this article:

more options

P.S. From your other Firefox support questions here, it looks like you are using the Simple Mail add-on for Firefox for email. If you have questions about entering your account settings then there is a support link on the addon page that goes to:

Hope that helps. I'll close this thread.