Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reset rememebered denied fullscreen

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 39414 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I accidentally clicked Deny on the Fullscreen request OSD with checked Remember.

How do I reset the fullscreen preference for that site?

Giải pháp được chọn

hello cheba, you can enter about:permissions into the address bar in order to get to the permissions manager, where you can revert the fullscreen permission for this particular site.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 13

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello cheba, you can enter about:permissions into the address bar in order to get to the permissions manager, where you can revert the fullscreen permission for this particular site.