Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the FireFox cache located on my PC?

  • 2 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 9289 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I'm on a Windows 8 machine, a bit unfamiliar with it, and wondering if anyone can tell me where FireFox's internet cache is located so I can retrieve some files.

I'm on a Windows 8 machine, a bit unfamiliar with it, and wondering if anyone can tell me where FireFox's internet cache is located so I can retrieve some files.

Giải pháp được chọn

The about:cache as mentioned and most other about: urls can be found in about:about

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can find the location of the cache on the about:cache page.

You can open this page via the location bar like you open a website.
Firefox stores the cache data in files with a random name and no file extension for security reasons.
The html files and other small files are stored in large container files.

more options

Giải pháp được chọn

The about:cache as mentioned and most other about: urls can be found in about:about