Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Attachment Failed, Gmail, Firefox 26.0, 01-09-2013, solved with network.http.spdy value change to false

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

Old problem arisen again in Firefox 26.0, 01-07-2013. Attachment Failed error in Gmail when using Firefox browser.

SUCCESSFUL SOLUTION FOUND HERE:

http://www.ber10thal.com/blog/firefox-wont-add-attachment-in-a-gmail-message/

In Firefox address bar, type " about:config ", Agree to warranty warning, In search area type " network.http.spdy ", Double click the " Network.http.spdy.enabled " so that the value becomes false, Close and Restart Firefox browser. THIS WORKED PERFECTLY ! Windows XPSP3, Firefox 26, Avast antivirus, Online Armor firewall

Giải pháp được chọn

Hello mikemtn55, yes it is old problem and.....well known, see philipp's solution chosen : https://support.mozilla.org/en-US/questions/928888#answer-339203

thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello mikemtn55, yes it is old problem and.....well known, see philipp's solution chosen : https://support.mozilla.org/en-US/questions/928888#answer-339203

thank you