Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is Dell Kace’s freeware Secure Browser, basically version of Firefox more secure for Bank transactions than latest version of Mozilla Firefox 27.0

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 466 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I would like to know whether Mozillz firefox 27 or previous non beta version is as secured as Dell Kace’s freeware Secure Browser which is version of Firefox. I would like to use this for my Online Banking transactions.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://www.kace.com/products/freetools/secure-browser

Probably a lot less secure, being that it is based upon Firefox 3.6 and was released on Apr 22, 2012.