Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Temporarily show tab bar upon switching tabs with the keyboard in fullscreen mode

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use Firefox in fullscreen mode and switch tabs with Ctrl + PgUp/PgDn. I need to peek at the tab bar when I switch tabs, to avoid searching for the desired tab with multiple shortcut presses.

Is there a way to temporarily show the tab bar when I switch tabs with the keyboard shortcut? I want the tab bar to hide again after, say, 2 seconds of no tab switching.

Được chỉnh sửa bởi R3load. vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try to set the focus to the location bar with Ctrl+L before switching the tabs to make the toolbar and tab bar appear.