Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can I no longer click on the zotero 'cite' button when searching for articles?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi there, I used to be able to save articles to my Zotero library when looking at an article using Ebscho host. I can no longer do this. How do I reference articles if the option to save to Zotero is gone from my browser?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Is the Zotero extension still enabled?

  • Firefox/Tools > Add-ons > Extensions

Ar other installed extensions still working properly?

You can try to uninstall and reinstall the Zotero extension.

See also "Corrupt extension files":

Delete the extensions.* files (e.g. extensions.sqlite, extensions.ini) and compatibibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry.

New files will be created when required.