Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i change color of blue frame with web browser ?

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 202 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I was wondering if anyone knows how to change the annoying blue web browser frame so I can make it blend in with the IT dark theme? Any suggestions would be helpful.Thanks

Giải pháp được chọn

Firefox normally uses the colors you specify in your Windows theme, so as Plan B you could edit those.

You can override the title bar color using a custom style rule (and some themes do this), but I don't remember seeing a way to modify the color of the other 3 sides of the browser. Seems this issue has been around for a long time: Why can't we style the Window Frames? - mozillaZine Forums / January 2011.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox normally uses the colors you specify in your Windows theme, so as Plan B you could edit those.

You can override the title bar color using a custom style rule (and some themes do this), but I don't remember seeing a way to modify the color of the other 3 sides of the browser. Seems this issue has been around for a long time: Why can't we style the Window Frames? - mozillaZine Forums / January 2011.