Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable images in firefox

  • 4 trả lời
  • 41 gặp vấn đề này
  • 175129 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Indru

more options

I need to Disable Images to improve bandwith.I do NOT see this option available in firefox 25 so how can I do this?

Giải pháp được chọn

Go to about:config, search for this option "permissions.default.image" change it to 2.

Possible values:

1 -- Always load the images

2 -- Never load the images

3 -- Don't load third images

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 14

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Go to about:config, search for this option "permissions.default.image" change it to 2.

Possible values:

1 -- Always load the images

2 -- Never load the images

3 -- Don't load third images

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

more options

There also are some extensions to create a toolbar button for this, in case you need to do it often. For example:

  • Image Block - "Image Block adds a toggle button that conditionally blocks/allows loading of images on webpages."
  • QuickJava - adds buttons for turning on and off: images, animated images, JavaScript, Flash, Java... a lot of stuff that may or may not sound interesting to you

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

more options
more options

@Diego Victor: Mine was on 1 for enable images and 2 worked for disable images.