Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 27, XP SP3. On this new version sometimes I open it and there's no bookmarks showing. I have to shut it down and restart it. This is 27.0b1

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 166 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In addition to the question above, I've never had a problem with previous versions of FF locking up, but now it locks up a lot. I believe this is a beta? I have FF 26 .exe still in a folder. Should I just go back to that version and will these problems clear up? thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options