Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to adjust the reading material/screen to the device screen, so that I can read everything on the screen?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

when scrolling down I can't view all of the menu because the screen is too small, How do I correct that

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Command+0 on Mac)

You can use an extension to set a default font size and page zoom on web pages.

more options

Are you talking about your Windows computer or is this on a different device (and if so, what device is it)?