Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the "Remember Password" is faded out and unable to check

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 561 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I had a password I changed and old one kept saving. I clicked not to save so I could redo. Now the 'REMEMBER PASSWORD" under tools is faded and unable to check. I have to input passwords EVERY TIME and there are sooooooo many it's a lot of frustration. HELP!

Giải pháp được chọn

hello laurabo, firefox won't save your passwords when you've set it up to run in permanent private browsing mode ("never remember history" in the options > privacy panel).

Settings for privacy, browsing history and do-not-track

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello laurabo, firefox won't save your passwords when you've set it up to run in permanent private browsing mode ("never remember history" in the options > privacy panel).

Settings for privacy, browsing history and do-not-track