Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

video doesn't load unless moving cursor

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KUMARESAN.C.S

more options

As seen on the forums before with v25, my video (and sometimes page loading) will not continue unless the cursor is in motion. I updated to v26 and am still getting this problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi kcowan86,

  change the mode to safemode..