Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keep loosing the customisation of controls after new start or updates [firefox 24/25/26] "Customize navigation buttons like back, home, bookmarks & reload"

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 198 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LLActive

more options

Since FF 24 and also in 25 & 26 it keeps loosing the customisation of controls after new start or updates.

I always do this: "Customize navigation buttons like back, home, bookmarks & reload" - http://mzl.la/LqHj2n.

When I updated from 23 to 24/25/26 or have a FF crash in any of these versions, the customisation is back to default. I hate to redo this every time!

Giải pháp được chọn

What is your Operating System?

You can check for problems caused by a corrupted localstore.rdf file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

What is your Operating System?

You can check for problems caused by a corrupted localstore.rdf file.

more options

@cor-el: My OS - I have OSX 10.8.5 on a MBP

Your suggestion to rename the localstore.rdf file (for Mac "~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxx0000.default/localstore.rdf) seems to solve the problem.

When I open a new window, now the customisation is remembered again. Will check after an update or crash and report here again ...

TIA