Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just want to know if this site came to me thru an email today is genuine or scam which is more likely

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 113 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firefoxaccountant

more options

Giải pháp được chọn

The site is full of advertisements. The advice you are looking for is beyond the scope of this support forum.. Whatever offered is fake and cannot be trusted.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The site is full of advertisements. The advice you are looking for is beyond the scope of this support forum.. Whatever offered is fake and cannot be trusted.

more options

Thanks free56 and I knew that this was not the best forum but with no way contacting Mozilla team, or at least me failing to locate it, that was my best guess. Thanks again anyway.