Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to increase type size on 1 web page (Amazon)

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 145 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every web page I open is the same size type, etc. EXCEPT one (Amazon) which the type is so very small it's non-readable.

What can I do to fix the problem?

Thanks, Jim Yeary

Giải pháp được chọn

Did you bring up the menu bar with the File, Edit, View menus by holding down the Alt key (or Alt + V to open the View menu) or pressing the F10 key?

Can you attach a screenshot of you the toolbar in the Firefox user interface look?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Go to toolbar select View, then Zoom, and then reset. or just press Ctrl+0

more options

There is no view or anyway to zoom on my Firefox tool part. I checked options as well.

Suggestions??????

Jim

more options

Press the F10 key or tap the Alt key to bring up the hidden "Menu Bar" temporarily.

  • View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Command+0 on Mac)
more options

My firefox tool bar does not have VIEW. Where might that BE!

Jim

more options

Giải pháp được chọn

Did you bring up the menu bar with the File, Edit, View menus by holding down the Alt key (or Alt + V to open the View menu) or pressing the F10 key?

Can you attach a screenshot of you the toolbar in the Firefox user interface look?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.