Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crossrider is preventing me from opening firefox...how can I remove it without opening the program?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi patrickmc

more options

I went to the site and it told me to open firefox to fix the problem...however the crossrider app will not even let me open firefox. It is not on this computer so I am not sure adding anything from this computer will help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Ronsco,

Thank you for contacting Mozilla Support. Are you able to start Firefox in Safe mode?

Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode

This should allow you to uninstall the Crossrider app.

Please let us know if this fixes your issue.

Cheers, Patrick