Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't get rid of google chorme

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I have a Mac but I can't find the google chorme file, to delete, how can I uninstall firefox whit out losing everything and uninstall google chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How to save all Bookmarks preferences, history and import them into Firefox

How to uninstall Google Chrome or any other application

We hope you enjoy your stay and experience with Firefox! :-)