Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Videos on BeFun.be won't play-plugin required-which one? Tried to download microsoft media for Firefox plugin and it won't install(show up in plugin list)

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1005 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On site BigFun.be video requires a plugin. Which plugin? I have tried to download Microsoft video player for Firefox 1.0.0.8 and it does not take or show up under plugins.

Giải pháp được chọn

There has been a change in where Firefox searches for plugins and the plugins folder in the Firefox program folder is no longer scanned for plugins, so Firefox won't find them anymore if they are installed in the plugins folder instead of the "browser\plugins" folder that Firefox now scans.

You can set the plugins.load_appdir_plugins pref to true on the about:config page to make Firefox scan the "<install>/plugins/" directory for plugins like the WMP plugin (np-mswmp.dll).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello SuperMax52,

Thank you for contacting Mozilla Support. It looks like the videos on that page require a WMV player plug-in. Please take a look at the following article to install the correct plug-in to play this content.

Play Windows Media files in Firefox with the Windows Media plugin

Please let us know if this solves your issue.

Cheers, Patrick

more options

Giải pháp được chọn

There has been a change in where Firefox searches for plugins and the plugins folder in the Firefox program folder is no longer scanned for plugins, so Firefox won't find them anymore if they are installed in the plugins folder instead of the "browser\plugins" folder that Firefox now scans.

You can set the plugins.load_appdir_plugins pref to true on the about:config page to make Firefox scan the "<install>/plugins/" directory for plugins like the WMP plugin (np-mswmp.dll).