Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fonts are not showing properly

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 628 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cybersa

more options

Fonts are not properly showing on some website like Google Play,my website. Screen shot: 1:http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-3_zpsb74e3ff7.jpg 2:http://i268.photobucket.com/albums/jj11/gtasatheesh/Untitled-2_zps37a71ed1.jpg

Also i disabled the Hardware Acceleration because of this problem. https://support.mozilla.org/questions/980215?esab=a&s=&r=0&as=s

Any solution?

Giải pháp được chọn

By Changing

gfx.direct2d to false at about:config

Solved my problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Does disabling hardware acceleration have a positive effect or is it still happening?

https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

Disabling the hardware acceleration,helped that problem.

more options

Giải pháp được chọn

By Changing

gfx.direct2d to false at about:config

Solved my problem.