Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I turn on the sound?

  • 4 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 732 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cannot get any sound at all from my computer

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

So sound is not playing on any application.

You may want to try a windows based forum if that is the situation.

more options

Hello crumpet,

do you can play music with Media Player / winamp or something else that you can hear? Is it just a problem of the browser or of your computer? Do you use Windows or Mac? Please write us further to find a solution. If you don´t hear anything at Media Player /winamp it could be a problem of your music boxes.

more options

Check that your audio settings on the computer are turned on and the volume is up. Control Panel > Hardware and Sound.

more options