Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you close last tab with the middle mouse button?

  • 3 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Closing the last tab with the keyboard shortcut exits firefox (browser.tabs.closeWindowWithLastTab is set to True), but not with the middle mouse button, though closing other tabs works.

25.0.1 windows 7

Cam

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you want to close Firefox with closing the last tab?

If you set browser.tabs.closeWindowWithLastTab to false then you get a close button and can close this tab, but Firefox doesn't close of course with this setting.

more options

I would like to keep the current functionality of closing the windows when closing the last tab via keyboard shortcut, and have it apply to closing tabs with the middle mouse button.

As it stands, middle clicking the last tab has no effect on the tab or window. other tabs close as normal.

more options

You can only close the last tab by setting that pref to false.
You can't have a different behavior for the mouse and the keyboard (there is a close Window shortcut key).
Otherwise you need open a new tab and drag that tab to position one to have the first tab as an empty tab.
If you really want to close the tab then best is to first close the tab and then close the window to prevent a History > Recently Closed Windows entry.

See also Help > Keyboard Shortcuts