Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I ws typing a complaint on the better buiseness bureau a box appeared I thought I clicked outside of box every thing disappeared

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

It got reduced then dissappeared then it said time expired! I am not a fast typist what do I do? how do I get it back?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello debbiess, sorry i fear this one time your typed form entry is probably gone for good.

to avoid similar issues in the future, you might want to have a look at this addon for firefox: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/lazarus-form-recovery/

more options