Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't want Firefox to be my default browser. How do I change that?

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 9157 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I want my default browser to be windows internet explorer not firefox. I don't know how to change it back to windows internet explorer. can you give me the steps?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello schindjj, please refer to microsoft's documentation: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/make-ie-default-browser#ie=ie-10-win-7