Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have a question i want that my fire fox browser should always save passwords of any website without asking me to save password or not

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

i want that firefox always save the password with asking me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello mian6203, for security reasons it's not possible to suppress the dialog asking you if the password should be saved. you'll have to manually allow it for any website you visit.