Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 25.1 will not let me install Flash. It says I have insufficient priveleges although I am logged in as an adminstrator.s

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 157 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Gavin Denton

more options

I have tried installing both the plugin and the stanalone installer for flash both with the same result. I have even created an additional account within windows with administrator status and tried to install flash within that account. Unfortunately it again says i have insuffient priveges.

Được chỉnh sửa bởi Gavin Denton vào

Giải pháp được chọn

Hey keithden , well did you try uninstall firefox and reinstall it ? or upgrade it ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hey keithden , well did you try uninstall firefox and reinstall it ? or upgrade it ?

more options
more options

I have done so and it will now let me add flash

Many Thanks