Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Getting cycle prohibited. Unable to access e-mail. "Proxy settings?

  • 2 trả lời
  • 91 gặp vấn đề này
  • 17440 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thomasb

more options

I am unable to access my Yahoo e-mail and am getting the following message: "Cycle Prohibited Description: Could not process your request for the document because it would cause an HTTP proxy cycle. Please check the URL and your browser's proxy settings."

Thank you,

Thomas Burchfield

Giải pháp được chọn

No response. I "re-bookmarked" the e-mail page and that seems to work.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 11

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you use a bookmark to reach the page then try to navigate to the page via the main Yahoo home page or log in page.


Clear the cache and cookies only from websites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox/Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
more options

Giải pháp được chọn

No response. I "re-bookmarked" the e-mail page and that seems to work.