Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where has the webpage forwards button gone?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 160 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GalacticGhandi

more options

Does anybody know whats happened to the webpage forward button. Is there a way to make it available? Or has it been done away with?

Running version 25.0.1

Thanks

Giải pháp được chọn

It hasn't been removed, but it doesn't appear unless there is "history" to go forward to.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It hasn't been removed, but it doesn't appear unless there is "history" to go forward to.