Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot access firefox.Yahoo home page shows no firefox icon

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

toolbar is Yahoo with no Firefox icon so can't access options for firefox. Bookmarks icon not on Yahoo toolbar.this after update of Yahoo.

Giải pháp được chọn

If you don't have any normal Firefox menus and toolbars, could you check that Firefox isn't stuck in full screen mode? You can switch between full screen and normal views using the F11 key.

If you have the classic menu bar (File, Edit, View...) displayed instead of the orange Firefox button, you can switch that as described in this article: Display the Firefox button menu instead of the menu toolbar.

Any improvement?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you don't have any normal Firefox menus and toolbars, could you check that Firefox isn't stuck in full screen mode? You can switch between full screen and normal views using the F11 key.

If you have the classic menu bar (File, Edit, View...) displayed instead of the orange Firefox button, you can switch that as described in this article: Display the Firefox button menu instead of the menu toolbar.

Any improvement?