Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have installed Mercury Connect on my Firefox to sync bookmarks to an iPad 3, but as of a couple of weeks ago, it no longer works. Advice?

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 667 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi patrickmc

more options

Mercury Connect add-on installed on pc running Firefox (latest version). Mercury Browser on iPad 3 synced to Firefox, but it will not sync.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello davetuffs,

Thank you for contacting Mozilla Support. I'm sorry that you're having issues using the Mercury Connect add-on. The guys who developed the add-on can be reached at support+mercuryfirefox@ilegendsoft.com. Please contact them for assistance with this add-on.

Please let us know if this solves your issue.

Cheers, Patrick

Được chỉnh sửa bởi patrickmc vào