Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does www.telegraph.co.uk always displays oversize?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Any time I go to this site, directly or via a Google search, the font is extremely large and I can only see a small part of the page without scrolling. All other websites display properly and the Telegraph site displays properly on IE. Using FireFox 26.0 on the Beta update channel.

Giải pháp được chọn

hello BuckP1, try to press ctrl+0 ('zero') while you're on the page in order to reset the zoom level or in case this doesn't work also go through the other common troubleshooting steps at Websites look wrong or appear differently than they should.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello BuckP1, try to press ctrl+0 ('zero') while you're on the page in order to reset the zoom level or in case this doesn't work also go through the other common troubleshooting steps at Websites look wrong or appear differently than they should.