Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Canvas does not recognize the font Arial Narrow

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dleventhal

more options

After setting the font property on the canvas context to "Arial Narrow", the context does not render text in the desired font. Other browsers (IE9, IE10, IE11, Chrome, Safari) all render Arial Narrow correctly. The css tricks people have mentioned on this site do not work with canvas. Here is a jsfiddle demonstrating the problem: http://jsfiddle.net/txymf/

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Additional font properties like font-stretch:condensed may be required on Windows.

See also:

more options

Your reply refers to css properties. My question is about HTML5 Canvas. Does anyone know if this bug will be addressed soon?