Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

window vanishes when minimized win8.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ffdonno

more options

Hello when I minimize my firefox 25 window by clicking on the icon in the taskbar, it vanishes into a background process. this has only happened since i updated to win 8.1. with win 8.0, i did not observe this behavior. I do not find the missing window under "recently closed tabs" or in the history. I cannot access it by clicking the icon in the taskbar again. If, however, I click a bookmark of one of the tabs which are open in the vanished window, it opens again with all the tabs active. This behavior makes it nearly impossible to reasonably work with firefox. Any help would be appreciated. Thank you.

Giải pháp được chọn

I figured it out. There was TRAYIT running in the background which caused that.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I figured it out. There was TRAYIT running in the background which caused that.