Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

idm does not work with new mozilla and whenever idm takes a link it hangs pls help in this.

  • 2 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 1013 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jsjain007

more options

new idm 6.18 build 7 initially was working but after the update it stopped working and idm does not work anymore though it works with other browsers.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello,

First of all if you are not using crack version of the IDM or full version then it may or might be work. So i would like to tell you use the also latest version of the Firefox like Nightly. You can get this from this link

Firefox Nightly

more options

it's not the solution.