Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn off Google translate?

  • 3 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 6805 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi robmm76

more options

I can't copy or paste anything when the translate symbol is on. The is no way to turn it off.

Giải pháp được chọn

Have you tried disabling the ImTranslator 7.3 extension in the Add-ons Manager?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-or-remove-add-ons

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Have you tried disabling the ImTranslator 7.3 extension in the Add-ons Manager?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-or-remove-add-ons

more options

Translator is not usable. It needs to be finished. I have disabled it.