Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i make microsoft windows my main place to submit online assignments in firefox

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I'm an online student and want to continue to use Microsoft Word and other word 365 products with Firefox. How do I get to use them and still have Firefox? Whenever I submit an assignment online, it gives me options to save my documents however none of my choices are with Microsoft Word. Please help, I really need to use Word for my documents but still need Firefox to access my classes online.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I haven't tried Office 365 myself, so I'm not sure I can really help you with this question, but I'll give it a shot.

When you submit an assignment, what are you submitting: a form you filled out on the website, or a document you created on your PC that you want to upload to the website?

What choices are offered when you want to save your assignment?