Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 25 wont update, nor install fresh.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 73 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Heavenly_King

more options

Firefox downloads the update, "Installs", and after that it says that I need to restart the firefox. I restart firefox, but it says that the partial update was not applied, and will download the complete file in order to update. After that, it restarts, and says there were problems to perform the update.

When I try to perform a fresh install it says extracting and then the program disappears and does nothing.

Please help.

Giải pháp được chọn

I tried installing as administrator and it all went well. Sorry for the inconvenience.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I tried installing as administrator and it all went well. Sorry for the inconvenience.