Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since the time the firefox upated to its 26 version, I am not able to do video call on Google hangout as well as on facebook. So kindly help me

  • 3 trả lời
  • 21 gặp vấn đề này
  • 2313 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iamjayakumars

more options

Since the time firefox updated to its 26th version, I am not able to make video call on google hangout as well as on facebook. Every time when I tried, there is an message showing plug-in not working. So please help me out

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please update the Google Hangout Plugin

Check your Plugins are updated!

more options

I did this but still not working

more options

Check your plugins are uptodate!

Type about:addons in URL and Goto Plugins

  • Check all the plugins are "Always Active"

Somewhere on the page right click, go to view page info > permissions and make sure that adobe flash content is allowed to play on that domain.

Flash in Protected mode occurs issues too