Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to add a trusted site to firefox Version 17.0.2 . How do I do that?

  • 1 trả lời
  • 25 gặp vấn đề này
  • 7441 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to add a trusted site to firefox Version 17.0.2 . How do I do that?

i need steps please

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't use the concept of trusted websites.
As long as the standard settings are used everything should work fine.

What kind of problem do you have that you want to trust a thread?

Did you make changes to the cookie settings?

  • Tools > Options > Privacy > Firefox will: "Use custom settings for history"

Can you attach a screenshot if it is a problem with displaying content?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.