Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I click *disable protection on this page* from the shield icon and it closes the window, it won't allow access to this http&https site but I know & trust it.

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user693271

more options

I am going to a website I trust. I launch the link, the page comes up blank with the padlock icon with a message that says Firefox has blocked content this isn't secure. I know the site is https but has some http content. I click the *disable protection on this page* button, but it doesn't allow the site to resolve. It closes the page. How do I get the site to resolve, especially since I know & trust the site?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you please give the link to that site so I can test it.

Được chỉnh sửa bởi user693271 vào