Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

TypeError: document.getelementbyid(...) is null

 • 2 trả lời
 • 36 gặp vấn đề này
 • 35889 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Abhijeet Ashok Muneshwar

more options
<html>

 <head>
 <title>Port Scanner for Mozilla Firefox</title>
 </head>
 
 <body>

 <form name="my_form" id="my_form" method="post" action="#" onsubmit="return displayMessage();">
  <p align="center">URL/Domain Name/IP Address: <input type="text" size="20" name="uri" value="" placeholder="http://www.google.com" required/></p>
  <table align="center" border="1" width=100% bgcolor="#f4fff0" bordercolor="green" cellspacing="2" cellpadding="2">
  <tr>
   <td align="center">
   Start port: <input type="text" size="5" name="start_port" maxlength="5">
   End port: <input type="text" size="5" name="end_port" maxlength="5"><br>
   <input type="submit" value="Scan all ports" name="scan_all"><br>
   <input type="submit" value="Scan only open ports" name="scan_open">   
   </td>
  
  </tr>
  <tr>
   <td align="center">
   <input type="text" size="20" name="scan_tcp"><br>
   <font color="#b1b1b1">Enter port numbers separated by space. (e.g. 21 25 80)</font><br>
   <input type="submit" value="Scan TCP ports" name="scan_tcp_ports">   
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="center">
   <input type="submit" value="Scan common service ports" name="scan_common_tcp"><br>
   <input type="submit" value="Scan common Trojan ports" name="scan_common_trojan_tcp">   
   </td>
  </tr>
  </table>
 </form>
   <script type="text/javascript">
  function displayMessage()
  {
   if(document.my_form.uri.value==0)
   {
   document.write("<font color='red'><i>Please enter URL/Domain Name/IP Address.</i></font>");
   return false;
   }
   document.write("<DIV id='loading'><BR><BR><font color='#FF6600'><i>Please wait... The ports are being scanned...</i></font></DIV>");
   document.getElementById("my_form").submit();   
  }
   window.onload=function()
  { 
  document.getElementById("loading").style.display="none"; 
   } 
 </script>
 </body>
</html>

I want to submit above form. But it shows me JavaScript error in Console that "TypeError: document.getelementbyid(...) is null" This error is for code : document.getElementById("my_form").submit();

I am using Firefox 24.0 and Windows 7. I have installed only 1 add-on. That is 'Firebug 1.12.3'. This code works fine for other browsers Except Firefox. Please help me to solve this problem.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Thank you very much. I could solve this error by using 'innerHTML' instead of document.write as it is deprecated.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It works fine for me...

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

To Enable SafeMode

 • You can open Firefox 4.0+ in Safe Mode by holding the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • Or open the Help menu and click on the Restart with Add-ons Disabled... menu item while Firefox is running.
 • Once you get the pop-up, just select "'Start in Safe Mode"

If it works in Safe Mode and in normal mode with all extensions (Tools > Add-ons > Extensions) disabled then try to find which extension is causing it by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via "Firefox > Exit" (Windows: Firefox/File > Exit; Mac: "Firefox > Quit Firefox"; Linux: "Firefox/File > Quit")

more options

Giải pháp được chọn

Thank you very much. I could solve this error by using 'innerHTML' instead of document.write as it is deprecated.