Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update to Firefox 24 on Ubuntu 11.04

  • 2 trả lời
  • 91 gặp vấn đề này
  • 27459 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have Ubuntu 11.04 and an old version of Firefox. I want to update to Firefox 24 but do not know how. When I download the update .zip file it still does not update. Can anyone help?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello, from Firefox menu select Help then About Firefox and a popup will open.

Normally if you do that FIrefox it will start update it self if it's not already up to date.

Otherwise download manually the latest version of Firefox from this link https://www.mozilla.org

Install Firefox on Linux

Được chỉnh sửa bởi user693271 vào

more options

Make sure that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox version.

You can find the full version of the latest Firefox 24.0 release in all languages and for all Operating Systems here: