Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pool live tour was not start due to an error that you provide him a old information of me..... (error code:sec_error_ocsp_old_response)

  • 1 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 1935 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rbillings

more options

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to apps.geewa.com. The OCSP response contains out-of-date information. (Error code: sec_error_ocsp_old_response)

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in the help menu to report this broken site.

Giải pháp được chọn

Hi vikasrawat287 -

Check the date and time in the clock on your computer: (double) click the clock icon on the Windows Taskbar. You can also check out this article:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-messa...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 14

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi vikasrawat287 -

Check the date and time in the clock on your computer: (double) click the clock icon on the Windows Taskbar. You can also check out this article:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-error-messa...