Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there a way to save history permanently in firefox even if someone clear the history? or can I retrieve my all history again?

  • 2 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 5411 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to save my history permanently in Mozilla, and if someone clear the history, is there a way to retrieve it again?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Bookmarks and browsing history are stored by firefox in this file the you can try in the Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data :

   bookmarks.html (Firefox 2) - Bookmarks
   history.dat (Firefox 2) - Browsing history of previously visited websites
   places.sqlite (Firefox 3) - Bookmarks and browsing history. Note that Firefox 3 stores both bookmarks and browsing history in the places.sqlite file. 

You can alternately import a bookmarks HTML file if you wish to add those bookmarks to your current Firefox bookmarks. In Firefox 3, you can also use the Firefox Library "Restore" feature to replace your current bookmarks with a bookmark backup file (such as a dated JSON backup from the bookmarkbackups folder of another Firefox 3 profile) but this will not transfer your browsing history.

more options