Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I turn off the Do you want to save password?

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 47312 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Nellus

more options

When I open up a site like facebook, there is a window that asks if I want to save password and gives two options, save or not now. How do I disable this window?

Giải pháp được chọn

If you disable the Firefox Password Manager then you shouldn't get the pop-up to remember passwords.

Tools > Options > Security: Passwords: [] "Remember passwords for sites"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 13

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you disable the Firefox Password Manager then you shouldn't get the pop-up to remember passwords.

Tools > Options > Security: Passwords: [] "Remember passwords for sites"