Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I download firefox for my new Windows Surface Tablet?

  • 1 trả lời
  • 124 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I just bought a new windows 8 tablet, and I need to use firefox for my school programs and things but when I try to download it the tablet says that there is no app for this and then sends me to the app store. I have searched the app store and found nothing. Is there a way at all for me to download firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello lesliepotts1211, due to microsoft's restrictive policies, firefox can't be made available for windows RT devices unfortunately...

http://news.cnet.com/8301-1001_3-57432435-92/why-mozilla-believes-firefox-on-windows-rt-is-a-bust/