Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No sound when using Firefox

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All was well before Firefox 24.0 was installed. Now there is no sound when trying to play any video. After the problem startede i downloaded Chrome and it works as it should. All the other programs on my laptop that play music/video work fine. I tried disable plugins, restarting Firefox in safe mode, uninstalling and reinstalling and still no luck. Thinkpad T400 Ubuntu 13.10

All was well before Firefox 24.0 was installed. Now there is no sound when trying to play any video. After the problem startede i downloaded Chrome and it works as it should. All the other programs on my laptop that play music/video work fine. I tried disable plugins, restarting Firefox in safe mode, uninstalling and reinstalling and still no luck. Thinkpad T400 Ubuntu 13.10

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this only with Flash or with other plugins as well and with HTML5 audio/video?

Did you check the volume setting in the volume control (PulseAudio)?