Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open links in the same tab?

 • 2 trả lời
 • 16 gặp vấn đề này
 • 1534 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

Whenever I browse on Firefox and click on a link it opens in a new tab, I want it to open in the same tab. Is that possible? Because every time I open up a link, then my tabs gets longer, like ten in one window.

Giải pháp được chọn

Hello iSkyiera

 1. In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
 2. Click I'll be careful, I promise!, to continue to the about:config page.
 3. At the Search area type(or copy/paste the next) browser.link.open_newwindow.restriction then, double-click on it and change the value to 0 (zero)
 4. click OK.

Do the same with the : browser.link.open_newwindow and change the value to 1 (one)

see for more info :

http://kb.mozillazine.org/Browser.link.open_newwindow.restriction

http://kb.mozillazine.org/Browser.link.open_newwindow


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 12

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can set the browser.link.open_newwindow to 1 on the about:config page

See:

This pref set the behavior for JavaScript links:

more options

Giải pháp được chọn

Hello iSkyiera

 1. In the Location bar, type about:config and press Enter. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
 2. Click I'll be careful, I promise!, to continue to the about:config page.
 3. At the Search area type(or copy/paste the next) browser.link.open_newwindow.restriction then, double-click on it and change the value to 0 (zero)
 4. click OK.

Do the same with the : browser.link.open_newwindow and change the value to 1 (one)

see for more info :

http://kb.mozillazine.org/Browser.link.open_newwindow.restriction

http://kb.mozillazine.org/Browser.link.open_newwindow


thank you